Przedszkole nr 6 w Świeciu

 

Navigation

O PRZEDSZKOLU

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI - inaczej, ciekawiej, skuteczniej.

W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywny udział rodzice. Aby tak się stało powinna istnieć faktyczna i efektywna współpraca między nauczycielami zajmującymi się dziećmi przez kilka lat oraz rodzicami za nie odpowiedzialnymi. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań jakimi są dzieci, pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice w przedszkolu traktowani są z jednej strony jako klienci przedszkola, z drugiej zaś jako partnerzy w procesie wychowania. Budowanie dobrych relacji uwzględniających potrzeby obu stron nie jest procesem łatwym ani szybkim, jednak przez wypracowanie bliskich i stałych form kontaktu korzyści mogą czerpać obydwie strony.

Nauczyciele:

 • Więcej wiedzą o dziecku łatwiej się im pracuje,

 • Czują się bezpieczniej wiedzą że ich praca znajduje zrozumienie,

 • W trudnych sytuacjach mogą liczyć na współpracę z rodzicami,

 • Mają możliwość korekty działań wychowawczych,

 • Czują się docenieni, traktowani jak partnerzy,

 • Są śmielsi w proszeniu o pomoc i dzielenie się trudnościami

Rodzice:

 • Mają więcej informacji o dziecku, lepiej je poznają,

 • Czują się bezpiecznie wiedząc, że w każdym momencie spotkają się ze zrozumieniem nauczyciela, 

 • Czują się ważnymi partnerami w wychowaniu,

 • Mają możliwość zwiększenia kompetencji wychowawczych w sytuacjach kryzysowych mogą sprawniej udzielić pomocy dziecku.

Kontakt nauczycieli z rodzicami umożliwia wspólne formułowanie celów przedszkola i określanie zadań do wykonania. Wspólne ustalanie celów służy zbliżaniu oczekiwań, a jasne i głośne wyrażanie oczekiwań pomaga rodzicom zrozumieć z czym borykają się wychowawcy, a wychowawcom zrozumieć i docenić troskę rodziców. Rodzina i Przedszkole to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem.

We współpracy z rodzicami powinny przeważać kontakty : Bezpośrednie - co integruje, buduje zaufanie, minimalizuje dystans utrudniający kontakt i wymianę informacji;

Na terenie placówki - co czyni przedszkole główną płaszczyzną współpracy; Z udziałem dobrowolnym - co sprzyja traktowaniu współdziałania jako prawa i przywileju, a nie przykrego obowiązku; Rozmowy - co powoduje, że wzrasta wśród rodziców poczucie podmiotowości. W naszym przedszkolu wyróżniamy następujące formy współpracy z rodzicami:

 • praca indywidualna

 • kącik dla rodziców

 • zebrania grupowe

 • zajęcia otwarte dla rodziców

 • zebrania ogólne

 • uroczystości

 • zajęcia warsztatowe

 • rada rodziców

PRACA INDYWIDUALNA

Kontakt bezpośredni odbywa się zanim dziecko zostanie zapisane do placówki, są to tzw. "dni otwarte". Podczas takich dni rodzice mają możliwość odwiedzania pracującej grupy przedszkolnej i włączenie swojego dziecka do działań grupowych. Pozwala to rodzicom na:

 • obserwowanie kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko,

 • obserwowanie bazy lokalowej, wyposażenia sali,

 • analizę stosowanych metod wychowawczych,

 • obserwowanie własnego dziecka w kontaktach grupowych,

 • podjęcie decyzji do którego przedszkola zapisać dziecko,

 • obniżenie poczucia lęku u dziecka i rodziców związane z przebywaniem w "obcym miejscu".

Inną formą są rozmowy indywidualne przy okazji przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. W atmosferze schodzenia i rozchodzenia się dzieci nie powinno się prowadzić dłuższych, poważniejszych rozmów . Do rozmów z rodzicami nauczyciel musi być przygotowany .Musi posługiwać się w dyskusji literaturą z zakresu psychologii, pedagogiki czy medycyny. Osobista kultura nauczyciela , jego rzetelna wiedza i troska o dobro dziecka , ułatwiają kontakty nawet z rodzicami , którzy nie zawsze mają na nie ochotę. KĄCIK DLA RODZICÓW

Forma ta służy informowaniu rodziców o planowanych działaniach dydaktycznych i wychowawczych w grupie na cały miesiąc Informacje zawierają teksty wierszy i piosenek , które uczą się dzieci .Przekazywane są wiadomości dla rodziców o spotkaniach, zebraniach i zajęciach otwartych. W kąciku dla rodziców powinny się znaleźć takie informacje jak:

 • regulamin przedszkola

 • misja przedszkola

 • jadłospis

 • wystawy prac dzieci

ZAJECIA OTWARTE

Zajęcia otwarte to także sposób indywidualnego zbliżania rodziców do problemów wychowywania w przedszkolu. Bardzo ważne są zajęcia, podczas których rodzice mogą w nich uczestniczyć. Nauczyciel powinien dyskretnie sugerować włączenie się aktywne rodziców , nie doprowadzając do sytuacji "hospitowania", obserwacji i kontroli, która zburzyłaby naturalny rytm pracy grupy. Aktywnemu włączaniu się rodziców do zajęć sprzyjają metody : Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, La Bana, K.Orffa, Pedagogiki zabawy, dramy.

UROCZYSTOŚCI

Ważną rolę we współpracy z rodzicami odgrywają uroczystości przedszkolne, które organizowane są już od najmłodszej grupy. W przeprowadzaniu tego rodzaju uroczystości dwie sprawy są niezwykle istotne: by wszystkie dzieci z grupy brały w niej udział , a także by jej organizacja nie spowodowała zmęczenia malców. Wartość uroczystości polega miedzy innymi na tym, że umożliwiają one wykorzystanie różnych form ekspresji dziecięcej, spełniają rolę w wychowaniu estetycznym, w kształtowaniu kultury współżycia z rówieśnikami i dorosłymi.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Służą samopoznaniu rodziców i dzieci , rozwojowi poprawnej komunikacji w relacjach rodzice - dziecko, budowaniu pozytywnej samooceny dzieci i rodziców , poznaniu reguł rządzących kolejnymi etapami rozwoju , wzbudzaniu szacunku dla potrzeb i uczuć dziecka, akceptacji dla trudności i ograniczeń. Zajęcia takie obfitują w różnorakie aktywności powiązane z ruchem, muzyką ,śpiewem, tańcem, rysunkiem itp.W formach organizacyjnych przeplata się praca w parach, zespołach, grupie, z działaniami indywidualnymi. Takie spotkania służą wzmacnianiu pozytywnych relacji w grupie. Dochodzi do spontanicznych interakcji, wymiany doświadczeń między rodzicami.

ZEBRANIA OGÓLNE

Zebrania te służą załatwieniu spraw dotyczących wszystkich rodziców i z reguły zwołuje się je na początku roku szkolnego. Wtedy to dyrektor przedszkola dokonuje prezentacji wszystkich członków rady pedagogicznej , informuje zebranych o planach wychowawczych i organizacyjnych placówki, o przewidywanych imprezach, przedstawia wszelkie problemy których rozwiązanie wymaga współdziałania rodziców. Zebrań ogólnych nie zwołuje się często. Współpracy z rodzicami lepiej służą zebrania kameralne, w niewielkim i znanym gronie . Na zebraniach ogólnych wybiera się Radę Rodziców.

RADA RODZICÓW

Po rozpoczęciu pracy z grupą przedszkolną wybierani są na wspólnym zebraniu przedstawiciele- reprezentanci rodziców. Rada Rodziców spotyka się nie tylko z nauczycielem , ale cyklicznie organizowane są spotkania z dyrektorem przedszkola, na których omawia się osiągnięcia placówki, sytuację finansową , bieżące potrzeby. Rada Rodziców czynnie włącza się w organizowanie imprez okolicznościowych i wycieczek.

Rodzice są koniecznym i nieodzownym filarem , od którego zależy sprawne funkcjonowanie przedszkola. Pozyskanie sobie rodziców , nawet jeśli wymagałoby to długiego czasu i zabiegów jest jedyną możliwością na skuteczne oddziaływanie na terenie przedszkola. Podstawowym warunkiem pomyślnie układającej się współpracy z rodzicami jest zdobycie ich zaufania, dzięki któremu jest lepszy przepływ informacji o dziecku, możliwości szczerej rozmowy i dokładnej opinii o przedszkolu i pracy nauczyciela.
Obecność rodzica w życiu przedszkola , jego różnych formach działalności mobilizuje nauczycieli do poszukiwania różnorodnych metod i środków umożliwiających współpracę. Zależy nam , aby ukazać rodzicom przedszkole i nauczyciela jako środowisko profesjonalne, przyjazne i kompetentne.

Opracowała:
Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 6