Przedszkole nr 6 w Świeciu

 

Navigation

O PRZEDSZKOLU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 6 NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

 

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola nr 6

na rok szkolny 2013/2014

 

Podstawa prawna prowadzonego nadzoru:

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.z 14 maja 2013r. Poz.560)

 

Zatwierdzono do realizacji Zaopiniowano przez Radę Rodziców

uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu: 09 października 2013 roku

nr 5/191/2013 z dnia 12 września 2013 r.

 

Plan nadzoru pedagogicznego przedszkola został opracowany i jest realizowany zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej. Plan nadzoru pedagogicznego został podany do publicznej wiadomości poprzez publikację jego treści na stronie internetowej przedszkola,w gazetce przedszkolnej „Bajkowe wieści”, wydanie wrzesień/październik i podczas zebrania ogólnego we wrześniu.

 

Zespół ds. ewaluacji

W celu przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej dyrektor powołuje zespół ds. ewaluacji. Jego zadaniem jest współpraca z dyrektorem podczas realizacji zadań wynikających z planu nadzoru w części dotyczącej ewaluacji. Do szczegółowych zadań należy min.: opracowywanie narzędzi badawczych, udział w analizie dokumentów, zbieranie informacji od ankietowanych podmiotów, udział w przygotowaniu i analizie ilościowo-jakościowej wyników oraz formułowaniu wniosków.

Formy nadzoru pedagogicznego

   1. Ewaluacja wewnętrzna to praktyczne badanie oceniające, które prowadzi do określenia stopnia spełniania przez przedszkole wymagań stawianych przez państwo

    Kontrola wewnętrzna to monitorowanie przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

    Wspomaganie nauczycieli to udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz inspirowanie do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych. Będzie realizowane poprzez:

     1. organizowanie szkoleń i narad, motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

 

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

 1. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach.

 2. Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

  Plan nadzoru pedagogicznego Kujawsko-pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

  Zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach. Zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagań:

 3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”.

 4. Respektowane są normy społeczne”.

 5. Tematyka kontroli planowanej w szkołach i placówkach:

  Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych

Układ planu:

 1. Wnioski z pełnionego nadzoru w roku szkolnym 2012/2013

 2. Strategia działań w roku szkolnym 2013/2014 odnośnie wniosków określonych po przeprowadzonej ewaluacji w roku szkolnym 2012/2013

 3. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia

 4. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,

 5. Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,

 6. Plan obserwacji

 7. Tematyka i harmonogram działań w ramach kontroli zarządczej w roku szkolnym 2013/2014

I. Wnioski z pełnionego nadzoru w roku szkolnym 2012/2013 do uwzględnienia w Planie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2013/2014

 1. Wnioski wynikające z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej w obszarze:„Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej”

  Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności”:

 • w przedszkolu tworzy się warunki sprzyjające aktywności ruchowej dziecka,

 • nauczyciele zachęcają dzieci do podejmowania zadań zgodnie z ich predyspozycjami,

Dzieci są aktywne” - w czasie zajęć i zabaw dzieci są aktywne i zaangażowane,

 • w dalszym ciągu wdrażane dzieci do samodzielności w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju,

Respektowane są normy społeczne”:

 • nauczyciele diagnozują zachowania dzieci – zachowania dzieci nie budzą zastrzeżeń,

 • prowadzone są działania z zakresu profilaktyki na temat bezpieczeństwa i ich przestrzegania.

 1. Wnioski wynikające z przeprowadzonych kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa:

 • dokumentować indywidualne rozmowy z rodzicami,

 • w planach pracy wychowawczo – dydaktycznych uwzględniać zadania wychowawcze ze szczególnym ukierunkowaniem na kształtowanie postaw prospołecznych z wartościami empatii, zrozumienia i szacunku wobec osób potrzebujących – znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

 • doposażenie przedszkola w pomoce potrzebne do ćwiczeń i zabaw muzyczno - teatralnych, jak i do zabaw tematycznych

 • tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy,

 • wzmocnić monitorowanie działań nauczycieli nad zapewnieniem dziecku bezpieczeństwa w przedszkolu, podczas zabaw w ogrodzie i na spacerach

 1. Wnioski wynikające ze szkoleń i warsztatów oraz rozpoznania potrzeb dotyczących dalszego doskonalenia:

 • zorganizować warsztaty dla rodziców i nauczycieli z panią Heleną Ratka - Fejtko na temat: „Rola wychowania”

 • w celu indywidualizowania pracy wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczej z dzieckiem wzbogacić przestrzeń edukacyjną w kąciki zainteresowań .

II. Strategia działań w roku szkolnym 2013/2014 odnośnie wniosków określonych po przeprowadzonej ewaluacji w roku szkolnym 2012/2013

Lp.

Zadanie do realizacji

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

 

1.

Warsztaty dla rodziców „Rola wychowania” z udziałem Heleny Ratkie - Fejtko

październik

lider WDN

T. Nowakowska

Obszar: Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań

 

2.

Monitorowanie bieżące działań nauczycieli dotyczących zapewniania bezpieczeństwa dziecku w przedszkolu, w ogrodzie i na spacerach

cały rok szkolny

dyrektor przedszkola

Obszar: Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań

 

3.

Zdiagnozowanie uzdolnień plastycznych, muzycznych i teatralnych dzieci - zaproszenie dzieci do udziału w zajęciach kółka teatralno – muzycznego, plastycznego i tanecznego

 

 

wrzesień

 • Magdalena Winowska; Iwona Badowska

Obszar: Praca z dzieckiem zdolnym

 

 

III PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNETRZNEJ ORAZ TERMIN JEJ PRZEPROWADZENIA

ROK 2013/2014

 1. 7 - NAUCZYCIELE WSPÓŁPRACUJĄ W PLANOWANIU I REALIZOWANIU PROCESÓW EDUKACYJNYCH

Cel ewaluacji

wymagania

Szczegółowy obszar ewaluacji

Forma ewaluacji

Narzędzia

Termin

Odpowiedzialny

Termin określenia wniosków

Uwagi

 

 

Pozyskanie informacji o stymulacji i efektywności współpracy zespołowej nauczycieli na zarządzanie przedszkolem

1) Nauczyciele znają i rozumieją wymaganie dotyczące pracy zespołowej.

2) Nauczyciele samodzielnie inicjują pracę zespołową, dostrzegając jej zalety przy rozwiązywaniu dostrzeganych problemów w pracy z dzieckiem, rodzicem, nauczycielami i pracownikami.

analiza opinii nauczycieli

kwestionariusz ankiety dla nauczycieli

 

Luty - maj

zespół ewaluacyjny

A Składanowska - lider

Magdalena Winowska

Iwona Badowska

VI 2014 – rada analityczno-oceniająca

 

3) Dyrektor uwzględnia zaangażowanie nauczycieli w pracy zespołowej przy opracowywaniu i realizacji działań przedszkola, ustalając dodatki motywacyjne, nagrody dla nauczycieli i pracowników. Motywuje wszystkich do pracy poprzez pochwały.

analiza opinii nauczycieli i pracowników

analiza protokolarza Rady Pedagogicznej

- ankieta dla nauczycieli i pracowników „ Przedszkole w którym pracuję”

 

Październik

 

zespół ewaluacyjny

V 2014 – rada analityczno-oceniająca

 

4) Zakres jakościowy i ilościowy zadań realizowanych zespołowo przez nauczycieli, z uwzględnieniem m.in.:

zespołowego opracowania działań pracy z dzieckiem zdolnym,

zmodyfikowania arkuszy obserwacji dziecka i sposobu jej dokumentowania,

opracowania systemu wspierania rodziców w wychowywaniu dzieci,

wykorzystanie arkusza realizacji podstawy programowej na cały cykl edukacji przedszkolnej (opracowanego przez A. Składanowską)

analiza dokumentacji przedszkola,

 

analiza opinii nauczycieli,

monitorowanie działań nauczycieli

arkusz analizy dokumentacji,

- ankieta dla nauczycieli na temat: zalety i wady współpracy w zespołach

 

Luty - maj

 

zespół ewaluacyjny

VI 2014 – rada analityczno-oceniająca

 

5) Zakres jakościowy i ilościowy zadań realizowanych przez zespół ds. promocji przedszkola i współpracy ze środowiskiem, z uwzględnieniem m.in.:

 • zespołowego opracowania działań pracy na rzecz środowiska i promocji przedszkola

 • współpracy nauczycieli z nauczycielami innych przedszkoli, formy dokształcania

- koncepcja działań promocyjnych przedszkola i współpracy ze środowiskiem

- plan doskonalenia zawodowego nauczycieli

 

arkusz monitorowania działań nauczycieli

Luty - maj

zespół ds. promocji przedszkola i współpracy ze środowiskiem:

A. Podgórska – lider

T. Nowakowska

A. Składanowska

Lider WDN

V 2014 – rada szkoleniowa

 

6) Zakres jakościowy i ilościowy zadań realizowanych przez zespół ds. programowych realizowanych przez nauczycieli, z uwzględnieniem m.in.:

zespołowego opracowania działań pracy

Plan pracy zespołu

arkusz monitorowania działań nauczycieli

Luty - maj

zespół ds. programowych

T. Nowakowska

I. Badowska

M. Winowska

V 2014 – rada szkoleniowa

 

 

 

HARMONOGRAM EWALUACJI

Etap ewaluacji

 

Termin

Osoby odpowiedzialne

Wybór obszarów ewaluacyjnych i określenie założeń ewaluacji:

 • powołanie przewodniczącego zespołu ewaluacyjnego

VI

Dyrektor

Opracowanie planu ewaluacji wewnętrznej:

 • wstępna faza planowania,

 • przyjęcie planu wraz z ogólnym harmonogramem,

 

15.IX

Dyrektor

 

Rada Pedagogiczna

Przygotowanie projektu ewaluacji:

 • przygotowanie założeń projektowych,

 • opracowanie szczegółowego harmonogramu działań ewaluacyjnych, zgodnie z założeniami projektowymi,

 • przyjęcie projektu przez Radę Pedagogiczną

Zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem

 

Zespół ewaluacyjny

 

Zespół ewaluacyjny oraz Dyrektor

 

Realizacja działań ewaluacyjnych:

 • zbieranie danych, prowadzenie badań, gromadzenie i porządkowanie danych

II/IV

Realizatorzy poszczególnych badań ewaluacyjnych, przewodniczący zespołu ewaluacyjnego jako koordynator ewaluacji

 

Analiza zgromadzonych danych:

 • pogrupowanie zebranych danych,

 • analiza jakościowa i ilościowa,

 • wypracowanie wniosków wynikających z przeprowadzonej analizy

 

15 dni

Zespoły zadaniowe nauczycieli oraz zespół ewaluacyjny

 

Zespół ewaluacyjny

Raport:

 • przygotowanie wstępne raportu, zespół ewaluacyjny,

 • przyjęcie założeń raportu przez Dyrektora,

 • ostateczne opracowanie raportu z przeprowadzonej ewaluacji

 

V 2014

Zespół ewaluacyjny

Zespół ewaluacyjny oraz Dyrektor

Zespół ewaluacyjny

Popularyzacja:

 • prezentacja raportu Radzie Pedagogicznej,

 • prezentacja wybranej części raportu respondentom

 

VI 2014 – rada analityczno-oceniająca

Dyrektor oraz zespół ewaluacyjny

 

Wyznaczeni nauczyciele

Wdrożenie działań wynikających z rekomendacji:

 • przygotowanie konkretnych działań wynikających z rekomendacji ewaluacyjnych,

 • wdrożenie przyjętych działań, monitorowanie efektów wdrażanych działań

Zgodnie z harmonogramem działań przyjętych przez Radę Pedagogiczną

Dyrektor zespoły przedmiotowe nauczycieli oraz przewodniczący zespołu ewaluacyjnego

Harmonogram i organizację ewaluacji wewnętrznej

opracował zespół ds. ewaluacji wewnętrznej przy udziale dyrektora przedszkola

 

IV. TEMATYKA I TERMINY PRZEPROWADZANIA KONTROLI

 

Lp.

TEMATYKA KONTROLI

Podstawa prawna prowadzenia dokumentacji

FORMA KONTROLI

Termin

KONTROLI

Uwagi

 

1.

 

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z rozporządzeniem

 

 

 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. ze zmianami

 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

 

 

 

2.

 

Planowanie pracy dydaktycznej zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej

 

 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

 

 

 

 

3.

 

Uwzględnianie w codziennej działalności nauczyciela pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

 

 

 

 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,

 

 

 

 

 

4.

 

Dokumentowanie form integracji i współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym.

 

 

 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,

 

 

 

 

V. WSPOMAGANIE NAUCZYCIELI W REALIZACJI ICH ZADAŃ

SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Tematyka szkoleń, spotkań, narad

Terminy

Osoby prowadzące

Uwagi

Zadania nauczycieli w świetle obowiązujących przepisów.

 

 

 

Prowadzenie i dokumentowanie obserwacji dziecka i diagnozy przedszkolnej

 

 

 

Zabawy paluszkowe” - Wymiana doświadczeń z nauczycielami Przedszkola nr 7, nr 8, nr 3, nr 1

 

 

 

Kształcenie sprawności językowych dzieci w wieku przedszkolnym

 

 

 

PLAN PRACY ZESPOŁÓW

zespół ds. promocji przedszkola i współpracy ze środowiskiem:

 

 

 

 

zespół ewaluacyjny

 

 

 

zespół ds. programowych

 

 

 

 

spotkanie robocze zespołów

 

 

 

Podsumowanie pracy zespołów

 

 

 

NARADY INFORMACYJNE

Narada organizacyjna

Przyjęcie koncepcji oraz programu rozwoju przedszkola rok 2013/2014, ustalenie organizacji pracy w nowym roku szkolnym

sierpnia 2013

 

 

Narada organizacyjna

Zapoznanie nauczycieli oraz omówienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014

 

Do 15 września

 

 

Narada analityczna

Podsumowanie pracy za I semestr:

- ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola

- ocena stopnia realizacji planu pracy na bieżący rok

 

luty 2014

 

 

Narada analityczna

Podsumowanie pracy za rok szkolny 2013-2014

- wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w tym wyniki ewaluacji wewnętrznej

 

czerwca 2014

 

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Spotkania opiekunów stażu z nauczycielami na ścieżce awansu zawodowego

 

 

Wspieranie nauczycieli w pełnieniu funkcji wychowawcy grupy.

 

 

Wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-opiekuńczych

 

 

Zaznajamianie z organizacją i zasadami funkcjonowania przedszkola.

 

 

UDZIAŁ NAUCZYCIELI W ZEWNETRZNYCH FORMACH DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Nauczyciel

 

STUDIA PODYPLOMOWE

KURSY KWALIFIKACYJNE

WARSZTATY/

SZKOLENIA

Konferencje

Seminaria

INNE

 

 

 

Inscenizacje pełne radości

 

Ruch, rytm i melodia, czyli efektywna edukacja małego dziecka

 

 

 

 

Efektywna ewaluacja w praktyce

Zadania nauczycieli i dyrektorów w świetle obowiązujących przepisów

 

 

 

 

 

Dlaczego dziecko nie mówi

 

Wiersz, piosenka, inscenizacja w edukacji ekologicznej

 

 

 

 

Przedszkolak w świecie matematyki

 

Ruch, rytm i melodia, czyli efektywna edukacja małego dziecka

 

 

 

 

Jak poradzić sobie ze złością i gniewem ucznia

Akademia Dobrych Manier

 

 

 

 

 

Inscenizacje pełne radości

 

 

 

 1. WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 • Podstawa prawna:

 • Ustawa o systemie oświaty

 • Art. 40.7. Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

 • Rozporządzenie§ 22. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły lub placówki publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

ZADANIE SZCZEGÓŁOWE

TERMIN

OSOBA ODPOWIEDZIALNA

UWAGI

Przedstawienie ogólnych wniosków ze sprawowanego

nadzoru

1.02.2014

DYREKTOR

Na podstawie wspólnie

opracowanych, zgodnym

z planem nadzoru działań

Przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego

nadzoru pedagogicznej

1.06.2014

DYREKTOR

 

Zatwierdzono do realizacji dnia 12 września 2013r.