Przedszkole nr 6 w Świeciu

 

Nawigacja

O PRZEDSZKOLU

Witamy w " BAJCE "

 

>>>JESTEŚMY PRZEDSZKOLEM PROMUJĄCYM ZDROWIE<<<

 

 

INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

PRZEDSZKOLE NR 6

"BAJKA" 

adres: ul. Paderewskiego 2;

86 – 105 Świecie

Telefon: 52-33-14-409

Fax: (52) 3314409

e-mail: bajkowawrozka6@wp.pl

www.bajka6.edupage.org

 

 

Przedszkole >>Bajka<<  działa od 1977 roku.

NADZÓR PEDAGOGICZNY SPRAWUJE KURATORIUM OŚWIATY W BYDGOSZCZY.

PRZEDSZKOLE PODLEGA OŚRODKOWI OŚWIATY I WYCHOWANIA PRZY URZĘDZIE MIASTA W ŚWIECIU.

PRZEDSZKOLE NR 6 JEST PLACÓWKA PUBLICZNĄ.

 

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie  MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010 r. nr 228, poz. 1487)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania podręczników oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 10 czerwca 2009r. Nr 89, poz.730)
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2010 r.  w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 15 stycznia 2009r. Nr 4, poz.17)
 7. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.)
 8. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. nr 156, poz. 1047)
 9. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)
 10. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z póź. zm.) oraz akty wykonawcze do tej ustawy
 11. Uchwała Rady Miejskiej w Świeciu nr 252 / 09 z dnia 25 czerwca 2009 roku oraz Uchwała nr 259 / 09 z dnia 27 sierpnia 2009r. o świadczeniu usług przez przedszkola.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA ODBYWA SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

 Przedszkole czynne jest od 6.00 do 17.30. Zajmuje cały parter bloku przy ulicy Paderewskiego 2  z przyległym do niego placem zabaw.  Teren, na którym mieści się przedszkole jest wyjątkowo spokojny i bezpieczny, odległy od miejskiego hałasu. W przedszkolu są 3 oddziały dzieci. Każdy oddział posiada dwie sale funkcjonalnie urządzone i wyposażone w sprzęt i zabawki, które są miejscem twórczej aktywności dzieci, odpoczynku, wesołej zabawy i miejscem spożywania smacznych posiłków. Przy każdej sali zabaw znajduje się  nowoczesna łazienka dla dzieci, wyposażona  w toalety, umywalki, miejsce na osobisty ręcznik dziecka i przybory toaletowe. 

Proponujemy swoim wychowankom bogatą ofertę edukacyjną i wesołą zabawę. Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną .

Personel administracyjno – techniczny: pomoc nauczyciela, intendentka, kucharka, pomoc kucharki, woźny – konserwator oraz 3 woźne

. W ramach pracy dydaktyczno- wychowawczej przedszkola organizowane zajęcia bezpłatne z gimnastyki korekcyjnej, logopedii , plastyki.

Oferujemy rodzicom współudział w życiu przedszkola, zajęcia otwarte dla dzieci i rodziców  z ich czynnym udziałem, wystawy prac plastycznych dzieci, fachową literaturę z przedszkolnej biblioteki oraz konsultacje ze specjalistami.

 

 

Przedszkole pracuje w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego,

gdzie  zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jednączwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku,w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowanewedług wybranego programu wychowania przed szkolnego;

4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

 oraz programy dopuszczone do użytku przez dyrektora

 • „ Nasze przedszkole’’ – program edukacji przedszkolnej – aut. W. Żaba - Żabińska i M. Kwaśniewska;
 • „ Gdy śmieje się dziecko – śmieje się cały świat’’ – program adaptacyjny – aut. T. Nowakowska, G. Jagła, M. Piędel;
 • „ Dawno, dawno temu…. Czyli wędrówki po Kociewskich steczkach’’ – program edukacji regionalnej – aut. M. Pająkowska, G. Jagła, R. Baran, G. Rezmer;
 • " Program wychowawczy Przedszkola nr 6 Bajka " - aut. G. Jagła, M. Grabska, A. Składanowska, T. Nowakowska

 

 

REALIZUJEMY PROGRAM  " PROMUJĄCY ZDROWIE PRZEDSZKOLA NR 6 <<BAJKA>> "

 

ORAZ

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE:

 

 

- „ GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA’’

 

 

- „ W TROSCE O PRAWIDŁOWĄ POSTAWĘ CIAŁA’’